دبیرستان دوره دوم دخترانه امام محمد باقر(ع)آدرس مدرسه: اصفهان - خیابان طیب - اول خیابان میر داماد
تلفن مدرسه: 2-32352801و 32356070   وب سایت: http://bonembagher7.sams.ir   پست الکترونیک:
نام مدیر: خانم کمالیان   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: