هنرستان پسرانه فنی و حرفه امام محمد باقر(ع)



آدرس مدرسه: اصفهان - پل تمدن - خیابان معراج - میدان شش زاه - خیابان شهید صفوی نزاد
تلفن مدرسه: 3- 35583930   وب سایت: http://honar.sams.ir   پست الکترونیک:
نام مدیر: آقای رحمیان   تلفن: 35583931   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن: 38853930   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن: 35583932   پست الکترونیک: