دبیرستان دوره اول پسرانه شعبه 1آدرس مدرسه: اصفهان - اتوبان شهید آقابابایی -خیابان سردار خزایی - فلکه شش راه - خیابان شهید صفوی نژاد
تلفن مدرسه: 35581817   وب سایت: http://bonembagher8.sams.ir   پست الکترونیک: bonembagher8@yahoo.com
نام مدیر: آقای مهدوی   تلفن: 35583400   پست الکترونیک: bonembagher8@gmail.com
نام معاون 1: آقای مرتضوی   تلفن:   پست الکترونیک: embagher1@yahoo.com
نام معاون 2: آقای قهرایی   تلفن:   پست الکترونیک: