دبستان دوره دوم پسرانه اندیشهآدرس مدرسه: اصفهان - خیابان طیب - جنب مسجد درب کوشک یا فرعی 20
تلفن مدرسه: 32347289-323471033-(فاکس)332343535   وب سایت: http://bonembagher11.sams.ir/frmMainSchools.aspx   پست الکترونیک: school_andishe@yahoo.com
نام مدیر: آقای شرف الدین   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: