دبيرستان دوره دوم پسرانه شعبه مشتاقآدرس مدرسه: اصفهان خيابان سلمان فارسي(مشتاق دوم) بعد از پل شهرستان - نرسيده به بيمارستان شهيد چمران
تلفن مدرسه: 32613001-3   وب سایت: http://www.emambagher.com/   پست الکترونیک:
نام مدیر: آقاي نيلفروشان   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1:   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: