دبيرستان دوره دوم پسرانه شعبه واثقیآدرس مدرسه: اصفهان -خيابان سردار خزايي -نرسيده به ميدان شش راه (هفتون)
تلفن مدرسه: 35580075-35581138   وب سایت: http://de3.ir   پست الکترونیک:
نام مدیر: آقاي ثقفیان   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 1: آقای اعتدالی   تلفن:   پست الکترونیک:
نام معاون 2:   تلفن:   پست الکترونیک: